Příloha č. 7: Financování kompenzačních pomůcek

Ceny kompenzačních pomůcek se jako ceny kteréhokoliv jiného zboží odvíjejí od nákladů na jejich výrobu, sestavení, odladění, promítají se do nich náklady na vývoj, případně lokalizaci. Vzhledem k nesrovnatelně menšímu okruhu odběratelů, než je tomu u běžného zboží, je pochopitelné, že v ceně kompenzačních pomůcek se odráží i tato skutečnost.

Samofinancování

Ve Windows 10, MacOS, Androidu či iOS už dnes najdeme odečítače obrazovky či zvětšovací programy, které uživatelům alespoň základním způsobem zpřístupňují prostředí operačního systému a v něm běžících aplikací. Vzhledem k stále širší integraci asistivních technologií do běžně prodávaných operačních systémů a rozšiřování nabídky jejich funkcí se samofinancování stává jedním ze stále častějších způsobů, jak kompenzovat zrakovou vadu ve chvíli, kdy jsou pro uživatele svými funkcemi dostačující asistivní technologie, nabízené v operačních systémech.

Státní podpora

Stát prostřednictvím zákona definuje při splnění podmínek finanční podporu osobám se zdravotním postižením určenou ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování. V oblasti peněžitých dávek na kompenzační pomůcky tak činí pomocí

  1. Zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 sb. (příloha č. 4),
  2. Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením č. 329/2011 a vyhláška č. 388/ 2011 sb. (příloha č. 1).

Pokud žadateli nebyl finanční příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky přiznán v dostatečné výši, aby si mohl kompenzační pomůcku koupit a jsou vyčerpány veškeré možnosti dovolání se nároku na příspěvek na pomůcku, existuje v České republice řada nadací a nadačních fondů, které pomáhají v sociální a zdravotní oblasti.

Nadační fond Českého rozhlasu – projekt Světluška

Jednou z oblastí pomoci je i poskytování příspěvků na speciální zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky a také na vodiící psy.

(zdroj: Světluška)

Nadace Leontinka

Je určena pro děti a mladé lidi do 25 let, v programu má uvedeno, že poslání je „zvýšit dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií a výcvikových i léčebných programů“.

(zdroj: Leontinka)

Nadace profesora Vejdovského

Přispívají mimo jiné na kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké.

(zdroj: Nadace profesora Vejdovského)

Nadace Charty 77

Poskytuje nadační příspěvky oprávněným žadatelům především v sociální a zdravotní oblasti, zabývá se ochranou lidských práv lidí se zdravotním postižením. K tomu slouží tyto projekty:

Konto Bariéry

Jednou z pěti hlavních oblastí podpory je oblast finanční podpory na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

(zdroj: Konto Bariéry)

Počítače proti bariérám

Je projekt, který se snaží pomoci lidem s postižením získat potřebnou výpočetní techniku.

(zdroj: Konto Bariéry - Počítače proti bariérám)

Výše uvedený výčet není úplným výpisem všech možností. Existuje jistě celá řada dalších nadací a nadačních fondů, jejichž poslání umožňuje poskytnutí finančních prostředků na kompenzační pomůcky.