Příloha č. 8: Profily autorů a spoluautorů

RNDr. Hana Bubeníčková

ředitelka společnosti Tyflocentrum Brno, o. p. s.

Hana Bubeníčková

S nevidomými se poprvé setkala v roce 1988. V té době pracovala jako programátor-analytik. Do České republiky se dostávaly první osobní počítače. Při jejich zavádění do provozů a kanceláří v podniku, kde pracovala, byla pověřována zaškolováním s obsluhou, kde získávala první zkušenosti s výukovou praxí. V roce 1991 se seznámila s prvním zařízením na bázi výpočetní techniky určeném nevidomým uživatelům, s Eurekou A4. Zařízení mělo hlasový výstup a braillskou klávesnici. Jednalo se o pomůcku, která sehrála významnou roli v zavedení výpočetní techniky do života nevidomých uživatelů.

Od roku 1994 se již plně zapojuje do práce pro zrakově postižené. Nejprve v České unii nevidomých a slabozrakých v Brně měla na starosti digitalizační středisko. Stála u zrodu systému vzdělávání zrakově postižených v oblasti výpočetní techniky v ČR. Od 1. 10. 1995 se staly osobní počítače se speciální úpravou pro nevidomé a slabozraké kompenzačními pomůckami zakotvenými v legislativě. Po sloučení České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v roce 1996 pokračovala v práci pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých. V roce 2000 byla pověřena úkony souvisejícími se vznikem obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., která působí zejména v Jihomoravském kraji. Stala se její první ředitelkou.

Publikační činnost:

 • O zrakovém postižení a zrakově postižených, seriál článků Česká oční optika (r. 2006), oceněn dne 8. 12. 2006 I. cenou v soutěži o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené v kategorii veřejně publikovaných písemných děl.
 • Přístupnost webových stránek orgánů státní správy, vydané v rámci projektu výzkumu a vývoje „Přístupnost webových stránek orgánů státní správy“ v roce 2007 (ISBN 978-80-903786-4-3) – členka autorského týmu.
 • Jsou internetové stránky vašeho úřadu přístupné nevidomým občanům? Projekt Blind FriendlyWeb , článek v týdeníku Veřejná správa č. 11/2002 oceněn dne 3. 12. 2002 I. cenou v soutěži o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené v kategorii veřejně publikovaných písemných děl. Spoluautorka.
 • Význam informačních a komunikačních technologií v edukačním a rehabilitačním procesu zrakově postižených, odborný příspěvek na konferenci edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu milénia v Hradci Králové (21. – 23. 9. 2001) publikovaný ve 2. svazku Aktuálních otázek speciální pedagogiky.
 • Design and Adaptation of Work Settings, odborný příspěvek na konferenci EENAT v Bratislavě (21. – 25. 10. 1998).
 • How Computers in the Czech Republic Help Blind Persons to overcome Information Barrier and its Adversary Impact, odborný příspěvek na konferenci ICCHP 98 (Vienna - Budapest 30. 8. – 4. 9. 1998).
 • Nově vyvinutá metodika posuzování a kritéria testování vhodnosti PC pro nevidomé, připravovaný plán osnov, odborný příspěvek na konferenci EENAT v Praze (10. 4. 1997).
 • PC gramotnost a internet pro nevidomé, příspěvky ve sborníku služby knihoven pro zdravotně postižené občany.
 • Počítače pro těžce zrakově postižené a jejich využití při výuce a studiu. Speciální pedagogika, 1/1999.
 • Příspěvky ve sbornících Konferencí ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) a v odborných časopisech (PC World, Connect, Počítač pro každého, E-government).

www.centrumpronevidome.cz/bubenickova


Ing. Bc. Petr Karásek

externí spolupracovník společnosti Tyfloservis, o.p.s. 

Petr Karásek 

S nevidomými začal poprvé aktivně pracovat jako dobrovolník v roce 1988. Věnoval se nácviku samostatnosti nevidomých dětí v různých oblastech praktického života a to jak na základní devítileté škole internátní pro nevidomé v Brně, tak na táborech. Zde získával spoustu praktických zkušeností, které později začal rozvíjet profesionálně.

Svou původní profesi stavebního inženýra a geodeta „opustil“ v roce 1992. Začal pracovat v oblastním ambulantním středisku Tyfloservis v Brně. Absolvoval řadu odborných kurzů a studium tyflopedie na Pedagogické fakultě MU, kde působí jako externí pedagog a vede několik odborných seminářů.

Postupem času se začal více specializovat na prostorovou orientaci a samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých. Řešení praktických problémů přímo v terénu při výuce nevidomých a slabozrakých, vlastní praxe při simulaci různých zrakových vad i původní profese ho přivedla k problematice architektonických bariér. Tou se zabývá doposud. Své zkušenosti z těchto oblastí předává při konzultacích projektové dokumentace. Vedl kurzy instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých, které jsou pořádány Tyfloservisem, o.p.s. a akreditovány na MPSV. V rámci celé republiky působil jako metodik specialista a nyní jako externí spolupracovník v oblasti sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Zkušenosti geodeta uplatnil při vytváření a konzultacích tyflografických plánků a map pro nevidomé. Výsledkem těchto konzultací je soubor map významných míst města Brna.

Dlouhodobě se věnuje také problematice práce se speciálními optickými a optoelektronickými pomůckami a úpravám domácího prostředí. Praktické zkušenosti v této oblasti prohloubil studiem zrakové terapie na pedagogické fakultě UK v Praze.  

Zkušenosti s bohatým světem smyslového vnímání nevidomých uplatnil ve spolupráci se zahradními architekty a společností PRO FUTURO o.p.s. při návrhu zahrad pro nevidomé.

Publikační činnost:

 • Doporučený standard technický „Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých“ , recenze (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 2001).
 • Ze života prostorové orientace. Seriál „Již 20 let nezavíráme oči“ (6), (ZORA, 6/2011).
 • Předsudky o zrakově postižených (Česká oční optika 4/2001).
 • Pomůcky pro slabozraké a nevidomé (Česká oční optika 3/2001).
 • Terénní rehabilitace osob s vážným postižením zraku v praxi středisek Tyfloservis (Sociální práce, 6/99)
 • Odstraňování architektonických bariér z hlediska potřeb zrakově postižených – odborná přednáška pořádaná ve spolupráci s českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Ostravě (15. 1. 1998).

Mgr. Radek Pavlíček

Radek Pavlíček

Radek je uznávaným specialistou na přístupnost a asistivní technologie pro uživatele s těžkým zrakovým postižením.

Vystudoval učitelství matematiky a výpočetní techniky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně, tématice využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením se věnuje od roku 1998. Dlouhou dobu působil jako lektor a učil nevidomé a slabozraké klienty používat počítač, od roku 2003 do roku 2011 vedl Centrum pomůcek a informatiky v brněnském TyfloCentru, do roku 2016 se podílel na aktivitách projektu Blind Friendly Web.

Hlavní pracovní poměr má ve Středisku Teiresiás na Masarykově univerzitě, kde se věnuje tématice přístupnosti virtuálního prostředí univerzity (webů, aplikací, dokumentů, atp.). Aktivně se také zapojuje do pořádání či spolupořádání akcí, jejichž primární cílovou skupinou jsou zájemci s těžkým zrakovým postižením. Ať už je to Agora – vzdělávací akce o výpočetní technice pro uživatele s těžkým postižením zraku, didaktické semináře o výuce žáků a studentů se zrakovým postižením či konferece INSPO. Mimo aktivity na Masarykově univerzitě je zapojen i do celé řady dalších aktivit, souvisejících s tématikou přístupnosti a asistivních technologií (školení, přednášky na konferencích, účast v hodnotících komisích, atp.) V současné době je jediným držitelem certifikátu Certified Professional in Web Accessibility v České republice.

Ve volném čase se věnuje rodině, rád si poslechne (či zahraje) dobrou muziku, jde si zaplavat nebo zajezdit na kole.

Vzdělání

 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, obor Matematika – Výpočetní technika
 • Certified Professional in Web Accessibility
 • Absolvent dalších odborných vzdělávacích kurzů pořádanými společnostmi Marlin, Dobrý web, H1.cz, Agnes a dalšími.

Publikační činnost (výběr)

 • Blog POSLEPU.cz – pravidelné publikování článků z oblasti přístupnosti webů ve vztahu ke speciálnímu software a hardware, který handicapovaní uživatelé používají, a novinkám v oblasti speciálního software a hardware pro uživatele s těžkým postižením zraku.
 • Odborné články o přístupnosti pro magazín Zdroják.cz.
 • Český překlad metodiky Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Spoluautor.
 • Přístupnost webových stránek orgánů státní správy, vydané v rámci projektu výzkumu a vývoje Přístupnost webových stránek orgánů státní správy v roce 2007 (ISBN 978-80-903786-4-3). Spoluautor.
 • Pravidla pro tvorbu přístupného webu 1.0, vydaná Ministerstvem informatiky ČR v červenci 2004. Spoluautor.
 • Autor Dokumentace zásad přístupnosti www stránek pro těžce zrakově postižené uživatele (Blind Friendly Web).
 • Jsou internetové stránky vašeho úřadu přístupné nevidomým občanům? Projekt Blind Friendly Web – článek v týdeníku Veřejná správa č. 11/2002 oceněn dne 3. 12. 2002 I. cenou v soutěži o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené v kategorii veřejně publikovaných písemných děl. Spoluautor.
 • Brožura Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku (ISBN 978-80-260-0628-2).

Více informací viz www.poslepu.cz/o-mne

Na 2. vydání publikace spolupracoval

Mgr. Martin Vrána

Vedoucí Centra sociální rehabilitace zrakově postižených v TyfloCentru Brno, o. p. s.

Vystudoval speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na tyflopedii a psychopedii. S nevidomými začal pracovat v roce 1997 ve stacionáři pro mentálně postižené, kde se v rámci pracovně terapeutické dílny věnoval i nevidomému uživateli služby. V profesním životě se zabýval IT oblastí i sociální prací. V roce 2007 začal pracovat v TyfloCentru Brno o. p. s. jako lektor výpočetní techniky pro zrakově postižené, kde obě oblasti spojil. Nyní pracuje jako vedoucí Centra sociální rehabilitace zrakově postižených a odborně technický poradce stran kompenzačních pomůcek založených na výpočetní technice.