Příloha č. 9: Profily organizací

TyfloCentrum Logo

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

je obecně prospěšná společnost poskytující celé spektrum sociálních služeb pro zrakově postižené především v Jihomoravském kraji. Založila ji Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v roce 2000. V roce 2006 společnost vytvořila v Jihomoravském kraji síť regionálních pracovišť.

V Brně společnost poskytuje tyto služby:

 • sociální poradenství (§ 37 Zák. 108/2006 sb.),
 • sociálně aktivizační služby zrakově postiženým (§ 66 zák. 108/2006 sb.),
 • asistenční služby nevidomým (§ 42 zák. 108/2006 sb.),
 • sociální rehabilitaci zrakově postižených (§ 70 zák. 108/2006 sb.),
  • podpora při výběru PC pomůcek a chytrých mobilních telefonů,
  • nácvik obsluhy PC pomůcek,
  • nácvikové kurzy sociálních a komunikačních dovedností,
  • nácvik prezentace sebe sama ve společnosti,
  • nácvikové kurzy vaření,
  • nácvik orientace ve zboží v obchodech,
 • sociálně terapeutickou dílnu pro zrakově postižené (§ 67 zák. 108/2006 sb.),
 • rekvalifikaci („základy obsluhy osobního počítače pro zrakově postižené“),
 • odborně technické služby pro uživatele pc se zrakovým postižením,
 • podporu pracovního uplatnění,

Dále:

 • nabízí služby veřejnosti (exkurze, praxe, besedy),
 • vydává časopis pro nevidomé Chaloupka, publikace nevidomých autorů,
 • poskytuje konzultace v oblasti odstraňování architektonických bariér a úpravy prostředí pro nevidomé.

V Břeclavi a na Znojemsku společnost poskytuje tyto služby:

 • sociální poradenství (§ 37 zák. 108/2006 sb.
 • sociálně aktivizační služby zrakově postiženým (§ 66 zák. 108/2006 sb.)
 • asistenční služby nevidomým (§ 42 zák. 108/2006 sb.)

Více na www.centrumpronevidome.cz.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých založila, podobně jako společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s., samostatné organizace s podobným názvem a posláním v každém kraji. Více na www.tyflocentrum.cz.

Rozmístění TyfloCenter v ČR

 

Tyfloservis, o. p. s.

Tyfloservis, o. p. s.

Tyfloservis jako odborné středisko poskytující služby nevidomým a slabozrakým lidem vznikl v roce 1991 v České unii nevidomých a slabozrakých. Během několika prvních let vzniklo 12 krajských ambulantních pracovišť. Do roku 2000 byl Tyfloservis součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. V roce 2000 v procesu osamostatnění odborných služeb Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vyčlenila služby Tyfloservisu a založila samostatnou obecně prospěšnou společnost s celostátní působností se sídlem v Praze.

K hlavní činnosti patří sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých (§ 70 zák. 108/2006 sb.) a zdravotně edukační služby. Služby jsou nabízeny převážně terénní, ale také ambulantní formou, všem zájemcům ve věku 15 a více let, na území jednotlivých krajů regionálními středisky.

Služby mohou být poskytovány formou kurzů tam, kde je potřebná dlouhodobá cílená práce anebo prostřednictvím jednorázových intervencí při časově nenáročných požadavcích.

Služby sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých zahrnují:

 • výuku prostorové orientace a samostatného pohybu;
 • výuku čtení a psaní Braillova písma;
 • nácvik sebeobsluhy;
 • nácvik vlastnoručního podpisu;
 • nácvik psaní na klávesnici PC;
 • proškolení v obsluze některých kompenzačních pomůcek.

Zdravotně edukační služby zahrnují:

 • proškolení v obsluze optických a optoelektronických pomůcek;
 • proškolení v obsluze pomůcek pro selfmonitoring (teploměr, tlakoměr, glukometr);
 • úpravy pracovního prostředí z hlediska optimálních podmínek pro zrakový komfort;
 • rozvoj zbývajícího vidění.

Další aktivity:

 • osvětová činnost mezi laickou i odbornou veřejností o problematice osob se zrakovým postižením;
 • testování nových pomůcek;
 • příprava podkladů pro nová legislativní pravidla;
 • poradenství při úpravách prostředí.

Více na www.tyfloservis.cz.

Rozmístění středisek Tyfloservisu v ČR

 

SONS ČR

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

je celostátně působící organizace, která

 1. sdružuje lidi se zrakovým postižením (spolková činnost je uskutečňována na cca 80 místech v České republice),
 2. poskytuje služby lidem se zrakovým postižením.

Vznikla v roce 1996 sloučením do té doby působících dvou organizací, České unie nevidomých a slabozrakých a společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR.

V první polovině 90. let 20. století byly položeny základy drtivé většiny dnešních služeb pro zrakově postižené (raná péče, rehabilitace později osleplých, rekvalifikační a rehabilitační středisko Dědina, středisko výcviku vodicích psů, prodejny pomůcek, odstraňování architektonických bariér, digitalizační středisko, středisko pomůcek, sociálně právní pomoc klientům se zrakovým postižením).

Dnes provozuje:

 • Střediska integračních aktivit (21 regionálních pracovišť)
 • Metodické centrum sociálně právního poradenství
 • Metodické centrum pro odstraňování architektonických bariér
 • Tyflokabinet – metodické centrum tyflotechnických pomůcek
 • Oddělení digitalizace a technické podpory
 • Středisko výcviku vodicích psů
 • Redakce časopisu Zora
 • Prodejny tyflopomůcek Olomouc, Praha
 • Oddělení zahraničních styků a kultury

V roce 2000 - 2003 založila obecně prospěšné společnosti:

 • Tyfloservis, o.p.s. (celostátně působící organizace s 12 krajskými středisky)
 • 13 obecně prospěšných společností s krajskou působností:
  • TyfloCentrum Brno, o.p.s.,
  • TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.,
  • TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.,
  • TyfloCentrum Karlovy vary, o.p.s.,
  • TyfloCentrum Liberec, o.p.s.,
  • TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.,
  • TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.,
  • TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.,
  • TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.,
  • TyfloCentrum Praha, o.p.s.,
  • TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.,
  • Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
 • Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o.p.s.

Více na www.sons.cz.