Příloha č. 5: Seznam kompenzačních pomůcek podle Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?

Popis kategorií podle Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením č. 329/2011 sb.
a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 –10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02),
d) ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, vizus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

Kontraindikací pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku jsou duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky.

Na jakou zvláštní pomůcku má kdo nárok?

Je možné získat příspěvek na pomůcku v příloze vyhlášky neuvedenou. V takovém případě se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek v příloze uvedenými.

Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je nárokovou dávkou. Znamená to, že pokud žadatel splní v zákoně stanovené podmínky, pak má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok.

Kolik to bude stát?

Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč, se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje částku životního minima podle věty první.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. 

Jestliže žadatel nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.

Příspěvky se neposkytují na pomůcky, které jsou i částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcky nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.

Vodicí pes

Příspěvek na pořízení vodicího psa obdrží jen žadatelé starší 15 let.

Příspěvek na pořízení vodicího psa se poskytne jen je-li vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy.

Prováděcí právní předpis stanoví dovednosti vodicího psa, které musí splňovat.

 

Název pomůcky dle vyhlášky č. 388/2011 sb. ze dne 29. 11. 2011 a) b) c) d)
kalkulátor s hlasovým výstupem X X X X
digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem X X X X
digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem X X X X
speciální programové vybavení pro zrakově postižené X X X X
vodicí pes X X    
slepecký psací stroj X X    
Dymo kleště X X    
elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé X X    
elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé X X    
indikátor barev pro nevidomé X X    
měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem X X    
braillský displej pro nevidomé X X    
tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé X X    
hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé X X    
diktafon X X X  
kamerová zvětšovací lupa   X X X
digitální zvětšovací lupa   X X X

X znamená nárok na pomůcku v daných kategoriích, které jsou popsány na předchozí straně.